Privacy verklaring De Oldenhove

Camping De Oldenhove, gevestigd:

Goorsteeg 8 6718TA, Ede

U kunt de contact persoon bereiken via contact@deoldenhove.nl

of het volgende telefoon nummer 0318-482956

De Oldenhove is verantwoordelijk voor de verwerking van persoons en adresgegevens zoals vermeld in deze privacyverklaring.
Persoonsgegevens die worden verwerkt
De Oldenhove verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt. Bijvoorbeeld door interesse in een nieuwsbrief op onze website aan te vinken, bij correspondentie en telefonisch verkeer
– Gegevens over uw wensen ter aanzien van uw boeking bij ons.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Op onze website vertonen wij foto’s evt. filmpjes om u een indruk te geven van onze camping en recreatie voorzieningen, de meeste gasten vinden het leuk om hier op te staan, mochten er toch foto’s/filmpjes op staan van u en u wilt dit niet. Stuur dan een mail naar contact@deodenhove.nl wij zullen de foto dan zo spoedig mogelijk verwijderen.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@deoldenhove.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel verwerken wij uw persoons / adresgegevens:
De Oldenhove verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

_ Voor boekingen, reserveringen voor uw verblijf op onze locatie
– voor het sturen van een nota en evt. het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen, whatsappen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– De Oldenhove verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De Oldenhove bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
De Oldenhove verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De Oldenhove gebruikt geen cookies.
Als Social Medium gebruiken wij Facebook.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Oldenhove.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar contact@deoldenhove.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek .

De Oldenhove wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De Oldenhove neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via de mail, contact@deoldenhove.nl